| Alku Paluu |

Taulu 1
1. Jonas Svensson MedelplanVaununtekijä, k. noin 1707 Turku. 1. Jonas Wagnmakare (Medelplan), se Claes Christersson (1656) Tuo Claes Christersson näyttää olevan Horn, en saanut kunnolla selvää, mutta liittyi vuokraamiseen, asunnon, jompi kumpi oli velkaa...
3. Bonsdorff I:631 Vagnmakaren Jonas Svensson Medelplan. Den förste i vagnmakare ämbetet var en Jon eller Jonas Svensson Medelplan, som nämnes 1656-97. Senare förekommer Johan Medelplan (son till föregående...) 4. R.
P. (Turun Raastuvan pöytäkirja) 1662 14.3 s. 53 Jonas Swensson avlade borgareed.
Borgzmän: Henrich Schacht och Isaak Larsson. 5. R.P. 1685 p. 426: Swensson Jonas vågskrivare (?) omnämd 6. Mant. 1689 sid. 5937, no kv. Jonas Svensson, hustru Margretha (obs! 1 person) 7. Mant. 1701 sid. 2874 Jonas Svensson, Slotts
folk: Vagnmakaren Jonas Swensson hustru Maria dotter Carin måg Lars (4 pers.) 8.
Mant. 1705 s. 4199 Slottsbackan (efter gevaldigers Johan Medelplan) Wagnmakare Jonas Swensson Carin dotter Lars måg Lisa piga (4 pers.) 9. R.P. 1707 fol. 33 Jonas Svensson Medelplan: hans kvarlåtenskap inventeras * * *

Bonsdorff I:631 Vagnmakaren Jonas Svensson Medelplan. Den förste i vagnmakare ämbetet var en Jon eller Jonas Svensson Medelplan, som nämnes 1656-97. Senare förekommer Johan Medelplan (son till föregående...).


Dahlströmin kortiston maininnat Medelplan nimestä:
R.P. 9.8.1762 pag 1150 §6 Medelplan slottsgewaldiger
Esitys sukutauluksi: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31074763
Mantalskr. 1712 slottbacken Anna Medelplan, landsgewaldiger Jacob Medelplan, hustru Anna, sonen Måns. 3 personer.
R.P. 1723 pag 209 Medelplan Anna, framledne tullskrifware E. Söfrings änka anhålles att en rysk casarm, som uppförts å hennes gård, av henne måtte få inlösas.
R.P. 1726 pag 283, pag 322, pag 375 Medelplan Carin mot skomakare Eric Sigfridsson om en gård.
R.P. Daniel Jönsson Medelplan, 1670, 1680-1690, 1700
H. Nohrtström: Finlands förste stilgjutare s. 68 vagnmakaresonen Daniel Jönsson Medelplan.
Bonsdorff I:649 Figurstickaren Daniel Joensson Medelplan.
Ak. Kons. pr. 17.1.1680 Bildhuggaren, figurstickaren Daniel Medelplan, palkasta.
Ak. Kons. pr. 24.1.1683 Daniel Joensson Medelplan, palkasta.
Ak. Kons. pr. 13.12.1683 Daniel Medelplan, palkasta.
Ak. Kons. pr. 11.9.1684 Daniel Medelplan emot stadens vakt.
Ak. Kons. pr. 7.2.1685 Daniel Medelplan, palkasta.
Ak. Kons. pr. 21.5.1685 Daniel Medelplan, takaus.
Ruuth: Wiborgs historia I:430 Boktryckaren Daniel Medelplan.
Mantalskr. 1689 pag 5917 Daniel Medelplan, hustru Gertrud.
Klemning-Norlin Svensk. boktryckare hist. pag 222 Daniel J. Medelplan.
H. Nordström Fennica-sacal. pag 10 Daniel Medelplan.
R.P. 1689 pag 659 Daniel Jonsson Medelplan arrest på boktryckaren.
R.P. 1689 pag 674 D. Medelplans gullring upplysades.
Åbo R.R. 7.4.1690 f. 148 Medelplan och samtliga bokbindare.
R.P. 1722 fol. 271 Medelplan Anna, tullskrifware Söfrings änka å des tomt under rysstiden uppförts kassonder, will avflyta eller inlösa husen.
R.P. 1693 s. 199 boktryckare i Viborg Daniel Medelplan.
Turun Suomalainen seurakunta kuolintieto Medelplan Daniel Boktryckare, dennes hustru ifrån Drottningsgatan död 7.4.1693 begraven söderom med söndags klockor.
R.P. 8.5.1693 s. 263 Daniel Jönsson Medelplan, hans gård på Drottninge gatan uppljudes första gången af slottsmeden Michel Jönsson som köpt den av Medelplan för 400 dal- kopparm.
R.P. 2.8.1731 p. 1093 §1 Elsa Medelplan gift med Olof Edhner.
R.P. Jacob Medelplan 1680 1690 1700 1710 1720
R.P. 18.2.1692 s. 47 ja 48 Jacob Medelplan anhäller om att blifwa archlimästare wid slottet. Caution.
Mant 1701 sid 2874 slåtts folk landsgewaldieren Jacob Medelplan, hustru Anna, 1 drg, 1 pig.
Mant 1705 landsgewald. Jacob Medelplan, Anna hustru, Måns stiufson, Matts drgpjke, Kirstin pig.
Mant 1712 s. 6717 slåts backen landsgewaldieren Jacob Medelplan, Anna hustru, Måns son.
Taxering 1712 landsgewaldiger Jacob Medelplan, slotts b. 1, även tomt nro 2
Taxering 1712 slotts b. 6, gewaldigern tilhörig.
Taxering 1712 slottsbacken 2, landsgewaldiger, se tomt nro 1.
Taxering 1712 landsgewaldiger Jacob Medelplan, gård se slottsbacken 1, 2 ja 6.
Medelplan avl gewaldiger, tomtägare, köpebrev 1721-1727 fol 222. Balzar Schultz säljer 28.10.1724 til humlegårdsdrängen Hinrich Mattsson en ödes fri tomt under Sotalais åkern närt intil gewaldierens framledne Medelplans änkas tomt belägen, vilken tomt beholtz fått i betallning av framl. handl. Torsten Merthens änka Anna Woltersdotter.
Skv 30-31 (1722) Borgaren Jacob Medelplan.
R.P. 1723 pag 888. Medelplan Jacob framl. gewaldiger, änkan anhålles om uppstakning å ett åkerstycke wid Sotalais ägor.
Medelplan gård wid slottsgatan säljes, se Hagner Johan (1740)
Medelplan Jacob borgare, gårdsägare nämnd som granne. Uppbodsbok 1722 - 1728 pag 71. Räntmäst. Gustaf Hagelin uppb. 9.7.1722 1. g. en gård wid slotts eller drottningsgatan belägen mellan avl. skräddaremästare Jonas Bergmans och borgaren Jacob Medelplans gårdar.
Borgaren Jacob Medelplan granne til Michael Mellenberg och landräntemäst. G. Hagelin wid slottsgatan, enligt Hagelins köpebrev 6.7.1722.
Medelplan Jacob borgare, gårdsägare. Köpebrev 1721 - 27 fol 287 omnämdes i köpebrevet 6.6.1722 wid Hagelins gårdköp, som granne.
Bonsdorff I:631 vagnmakare Johan Medelplan, son til vagnmakare Jonas Svensson Medelplan, i vars tjänst han anträffas 1661 - 67; sin egen 1667 - 94.
Mantal 1689 sid 5926 Johan Medelplan, hustru Maria.
Åbo R.R. 24.3.1690 s. 91 ja 92. Johan Medelplans gård, se Filip Bertilssons gård.
R.P. 24.3.1690 pag 94. 1. gången låtes borgaren Johan Medelplan upbjuda en gård på dråttningegatan belägen den han av hattmakaren mr Philip Bertilsson för 230 dr kmt kiöpt hafwer. 3je upb. 7.4.1690 pag 147.
R.P. 29.2.1692 s. 77. Johan Medelplan, se påskpenningar.
Gen. saml. IX:89 Johan Medelplan. Käm R. prot. 20.3.1700 och 28.6.1700: "Ylioppilas Georg Litoniuksen isäpuoli ja porvari (ja kirjansitoja) Johan Medelplanin appipuoli porvar Erik Ruotzimontanus--etc"
Mantal. 1701 s. 2854. borgaren Johan Medelplan, hustru Maria.
Begrafna 1.1.1701 begrafs Johan Medelplads späda barn söder om utan klockor, läger 16 öre, kl- 16 öre - 1 dr.
Begrafna 11.2.1705 begrafs borgaren Johan Medelplans hustru söder om med söndags klockor. Läger 1 dr, 2 halftimma ringar 4 dr, bårkl. 2 dr - 7 dr-
Jonas vagnmakare (Medelplan) se Claes Christersson (1656)
Bonsdorff I:631 Jonas Svensson Medelplan, Den förste i vagnmakare arbetet var en Jon eller Jonas Svensson Medelplan som nämdes 1656-1697. Senare förkommer Johan Medelplan (son til föreg. i wars tienst han anträffas 1661-1667; sin ägen 1667 - 1694)
J. R. Aspelin: Figurstickare etc. 1898 s. 10.: Jonas Svensson Medelplan den förste kände vagnmakaren i Åbo, en son Daniel blev 1678 figurstickare wid Åbo Akademi.
Mantal. 1701 s. 2874. Slotss folk: Wagnmakaren Jonas Svensson, hustru Maria, dotter Carin, måg Lars.
Mantal 1705 s. 4199. Slotss backen: (efter gewaldiger Johan Medelplan) vagnmakaren Jonas Svensson, Carin dotter, Lars måg, Lisa piga.
R.P. 1707 fol 33: Jonas Svensson Medelplan, hans kwarlåtenskap inventeras.
Mantal 1731 sid 4794: Maria Medelplan sö. kvartal 31. Se Kasper Witte.
R.P. 18.3.1734 fol 135 §1: Maria Medelplan gift med slottsmeden Michel Jonsson, wilken avvikit orten, se Maria Medelplans tomt.
Maria Medelplan säljer gård, se Erich Henricsson (1734)
R.P. 18.3.1734 fol 135 §1: Maria Medelplans tomt Slottsgatan, Mätar Erich Henricsson har köpt tomten av slottsmeden Michel Jonssons hru Maria Medelplan.
Uppb. 8.4.1734: hustru Maria Medelplan, hennes tomt vid slottsgatan sålts til mätaren Eric Henricsson för 210 d.kmt.
R.P. 1743 pag 64. Medelplan Maria, klädesmånglerska omnämnd.

Dahlströmin kortiston maininnat Jonas Svensson nimestä:
Mantals. 1689 sivu 5937: Jonas Svensson, hustru Margareta.
Brandvakt penningar längd 1673: Jonas Svenssons gård.
R.P. 1685 p.426 Jonas Svensson wågskrifware omnämnd.
R.P. 14.3.1662 s.53 borgare Jonas Svensson.
R.P. 3.12.1684 s. 484 byggmästare Jonas Svensson har fordran hos borgaren Sigfrid Spansk.
R.P. 21.7.1690 s. 333 Torsten Mether huudattaa Jonas Svenssonin talon i hörnet wid wäfwaregatan för 400 daler kiällare rest.


Turun henkikirja 1678: Jonas Swenssons gård, Bertil skräddare, hustru Carin, inh. Elin Hucko och Anna.

Turun henkikirja 1682: Jonas vagnmakarens hru Margareta. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11008048

Turun henkikirja 1684: Jonas vagnmakarens hustru Maria, son Jacob. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10795758

Turun henkikirja 1685: Jonas vagnmakarens hustru Maria, son Jacob. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10972837

Tukholma Hedvig Eleonora saml. 1730-1738 Mästar Befves gesäll Hind. Medelplan. https://app.arkivdigital.se/production/index.html?aid=v85380.b329.s635&page=main/index

Turun henkikirja 1687: Jonas vagnmakare, hustru Maria, son Jacob, dotter Anna.

Turun henkikirja 1688: Jonas vagnmakares hustru Maria, dotter Anna, sonen Jacob, hustru Maria.

Sekä poika Daniel että tämän poika myöhemmin Vesilahdella tuomittu alioikeudessa kuolemaan mutta molempien tuomion hovioikeus lieventänyt.Turun kämneríoikeus 12.3.1692: Booktryckare i Wiborg Daniel Jönsson Medelplan, des fader vagnmakare John Svensson.

Turun kämneríoikeus 6.4.1692: vagnmakare John Svensson haastanut käräjille sämiskmakare Påhl Voigtin.

Turun kämneríoikeus 15.8.1693: slottsmeden Michel Gieltsson åboen å sin svärfaders vagnmakare Jonas Svänssons gård.
.

1. puoliso: Margareta Toinen vaimo. Henkikirja 1688 Jonas Svenssons hustru Margareta. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10951309.

Lapset:
Daniel Jonasson Medelplan , s. 1657 Turku. Tauluun 2
Johan Jonasson Medelplan , s. Turku. Tauluun 9
Jacob Jonasson Medelplan , s. Turku. Tauluun 13
Anna Jonasdotter Medelplan , s. Turku. Tauluun 15
Maria Jonasdotter Medelplan , s. Turku. Tauluun 17
2. puoliso: Maria
Lapset:
Carin Jonasdotter Medelplan , s. Turku. Tauluun 18
| Alku |

Taulu 2
2. Daniel Jonasson Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan)Kirjanpainaja, s. 1657 Turku, k. 18.8.1737 Pälkäne,Tauriala,Näppilä, ikä 80 v. ...Turussa vaununtekijä mestari Jonas Medelplan, jolla kaksi poikaa: Daniel ja Johan; Danielista tuli kaivertaja, Johan jatkoi isänsä ammattia vaununtekijänä...
... Maan varhaisimmista kuvalaatanleikkaajista oli kuitenkin nimekkäin tunnetun turkulaisen vaunusepän Jonas Medelplanin poika Daniel Medelplan. Hän leikkasi akatemian kirjapainolle kuvia yhdentoista vuoden ajan ja sai palkakseen kaksi tynnyriä viljaa vuosittain. Hänen taitavien käsiensätyötä oli huomattava osa 1685-luvun turkulaisissa väitöskirjoissa käytetyistä laatoista ja kaavioista. Kuvanleikkauksen lisäksi Medelplan valoi kirjakkeita ja harjoitti kuvanveistoa. Vuonna 1688 hän siirtyi Viipuriin johtamaan piispa Pietari Bångin sinne perustamaa kirjapainoa. Viisi vuotta myöhemmin hänen kuitenkin oli jätettävä toimensa, ja niin alkoivat värikkäät vaellusvuodet, jotka päättyivät aikanaan Pälkäneelle. ...
Lähde: Lasse Raustela: Turkulaisen käsityön ja teollisuuden vaiheita.

J.W.Ruuth: Wiborgs stads historia, s.430, note 1 kertoo:
Såsom boktryckare nämnas: Daniel Medelplan (1689-1693), Mathias Syngman (1694-1697), den sistnämdas enka (åtminstone ända till 1705) och Thomas Abbor (1708-1709). Daniel Medelplan hade förut varit figurstickare vid Åbo akademi, dömdes 1695 för äktenskapsbrott enligt 3 Moseboks 20 kap. 20 vers till döden, men benådades af hofrätten till 160 d. s. m:s böter och måste, då han ej kunde anskaffa bötessumman, sitta fängslad och
lida gatloppsstraff. Dog 1737 i Pälkäne, där han under ofredstiden tryckt en abc-bok förmedelst i träskifvor utskurna typer. - Angående tryckeriets läge vet man blott att det låg någonstädes nära gymnasiet. Byggnaden karakteriseras af Haveman såsom "icke oprydlig", "non illegans". Enligt en uppgift skall den åldriga stenbyggnad, hvilken ligger något på snedden å tomten n:o 65 vid Katarinagatan, varit den gamla tryckeribyggnaden. (Typografbladet n:o 5, 1896).

Yrjö Kotivuori: Käräjäviitteet Daniel Medelplanin Viipurin vuosilta. Digitaaliarkistossa niteet ovat Jääski, Ranta, Äyräpää II KOa 7-10

D212 KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 18.-23.5.1696 s. 67
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3702232
D234 KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin ylim. käräjät 13.6.1696 s. 110-122
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3702275
D240 KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin ylim. käräjät 13.8.1696 s. 123-131
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3702284
D248 KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.-23.10.1696 s. 138
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3702300
D25 KA mf. ES 1841 (jj 30) Viipurin pitäjän käräjät 28.-30.1.1697 s. 1 = D29 (jj 31) s. 1
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3702379
D43 KA mf. ES 1841 (jj 30) Viipurin ylim. käräjät 17.-19.4.1697 s. 37-47 = D54 (jj 31) s. 50
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3702874
D33 KA mf. ES 1841 (jj 32) Viipurin pitäjän käräjät 17.-19.8.1697 s. 51 = D30 (jj 33) s. 47
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3702571


Kuolintieto Pälkäneen srk: Gammal inhysesgubbe Daniel Medelplan, varit boktryckare i Viborg, förvaran i bildhuggare arbete, 80 år.

Loimaan käräjät 1683: Daniel Jönsson boktryckare gesäll ifrån Åbo.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3438&pnum=486
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3438&pnum=489
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3438&pnum=494

Pälkäneen rippikirja 1736.-1742 Coukkis Neppilä s.104 gl. Daniel Medelplan död 18.8.1737, Kirstin hustru enka.

Turun kämnerioikeus 11.1.1683: Daniel Jonsson Medelplan tuomitaan maksamaan velkansa 14 d. Eric Jöransson Kirkolalle.

Turun kämnerioikeus 18.1.1686: Förekom Daniel Medelplan med sin svåger Sigfrid Mårtensson Smedh inläggades sin mellan giorde förlykning skrift som här ord ifrån ord inford sålunda lider: Anno 1686 den 15. Januari inrig jag med min svåger Sigfrid Mårtensson, een liqvidatten uppå det arf som honom tillägdedt wärdh, uppå hans hustrus vägnar Elisabetha Olofsdotter, och förliktes så wide att jag honom skulle vara skyldig ret för alt 180 daler koppm:t. Och efter wärdh efterh och gåde mäns nährvarande, förloofver jag min den sidsta penning med den fräste rigtigt claren och betahla . Utan något uppskoof och drögmåhl til detta Johannis tidh , men om jag intet ähr penningar uhrläggar til förnämnde Terminen, skall denna liqvidation ställad i Execution, det jag verificium och beskrifter med min egit namn och rijghligen hållad. Allakirjoitukset Daniel Jonasson Medelplan, til vittne Thomas Eskilsson Jerinen, Henric Songar, Johan Remnell. Denna förlijkning dömbde fordomskall räthen stadig och fast.

Turun kämnerioikeus 28.9.1687: Osapuolina bookbindare mästare Baltzar Gebhart ja gesällen Johan Medelplan. Todistajina mainitaan Johans fadher mästare Jonas vagmaker, bookbindare ifrån Wiborg mästare Frantz Borg, mästare Hans Rogenbock, Johans broder Daniel Medelplan, sahl. bookbindare Lirtzens enckia, mästare Michel Albertz, få?tmästare Anders Kees, piga Malin Jöransdotter, bookbindare gesällen Johan Andreas, student Sven Pheiffer.

Turun kämnerioikeus 5.3.1687: mainitaan figur stickaren Daniel Medelplan.

Turun kämnerioikeus 12.5.1691: Vagnmakare mästare Jonas Svänsson tuomitaan maksamaan poikansa Daniel Johnssonin velka ajuri Michel Michelssonille.

Turun kämnerioikeus 12.3.1692: hr Bishop Doctor Johan Gezelii utskiukade Johan Revilius upwiste i rätten boktryckaren i Wiborg Daniels Jönsson Medelplan ... fader vagnmakare John Svensson caverat ...dömdes vagnmakaren att betala 9 cap. kiöp inom 14 dagar ....

Raastuvanoikeus 1694: Daniel Medelplan avioton tytär Maria med Maria Axelsdotter. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11653280 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11653282

Turun kämnerioikeus 28.5.1696: landsqewaldiern Jacob Medelplan velkaa knifsmeden Johan Blombergille ja tämän vaimolle Valborg Jöransdotterille, Hon är hans broders styfdotter.

Turun kämnerioikeus 29.7.1697: Boktryckaren i Wiborg Daniel Medelplan vastapuolenaan sahl bokhållare Anders Orses enckia hustru Brita Larsdotter Bryning. Molempien esittämien laskelmien jälkeen tuomitaan Brita Bryning maksamaan Danielille 19 taaleria.

Turun kämnerioikeus 21.11.1698: slottsmeden Michel Jönssons svåger boktryckaren i Wiborg Daniel Medelplan. Daniel velkaa (Huushyra) porvari Henric Saululle jota tämä velkoo Danielin langolta. Huushyrä myös hru Brita Bryning. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11655117

KA mf. ES 1847 (kk 10) Marttilan käräjät 14.-15.9.1693 s. 543 "... Daniel Medelplans hustro Sahl: Gertrudh Berntzdotter ... Medelplans Stiufdotters Walborg Jöransdotters ..."
Kangasalan käräjät v. 1723: Daniel Medelplan capellans i Kuorevesi vällärde Andreas Rilanders vägnar mot bonde Michel Johansson Laurila i Harhala by.
Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1726: Daniel Medelplan som har sin tillhåld hoos Henric Jacobsson i Taurala (Näppilä) berettade ...

KA mf. ES 1801 (gg 24) Joukion ja Uukuniemen käräjät 3.-8.3.1705 s. 60 "Nils Halonen if:n Kangas by fordrade af fordom Booktryckaren Medelplan betingad hästwärde 9 D:r K:m:t Och anhölte att han till betahlningen påläggias måtte.
Medelplan war nu eij tillstädes ehuruwähl han genom nembdeman Winain citation i rätta tijdh till desse tingz tijmmar erhållet uthan förfallelöös utheblifwit ..."

Daniel Medelplan henkikirjassa vuonna 1688: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10951296
Daniel Jönsson henkikirjassa vuonna 1687: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11582846

Daniel Medelplanin seuraaja Gustaf Eriksson Hagner. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30974366

Pälkäneellä nuorimman lapsen syntymätiedossa ammatina färgare.

1. puoliso: Gertrud Berntsdotter k. 7.4.1693 Turku,Drottningsgatan.
Vanhemmat: Bernt. N.N.

2. puoliso: Maria Axelsdotterk. 6.6.1714 Pälkäne,Kankainen. Vaimon Kerttu Berntintyttären veljentytär, ainakin kaksi aviotonta lasta Danielin kanssa, eivät saaneet avioliittolupaa lähisukulaisuuden takia. Tuomittu molemmat kuolemaan, tuomio lievennetty myöhemmin suureksi sakoksi, jota ei pystynyt maksamaan, istunut tämän takia kahteen kertaan Turun linnassa ja lopulta sovittanut rikoksen kujanjuoksulla.
Vanhemmat: Axel Berntsson Spormakare. N.N.
Lapset:
Maria Danielsdotter Medelplan s. 1694 Turku.
Peter Danielsson Medelplan s. .6.1702, k. 10.4.1709 Rantasalmi,Rantasalo, ikä 7 v.
Jonas Danielsson Medelplan , s. 1704 Käkisalmen lääni. Tauluun 3
Carl Danielsson Medelplan s. .1.1706 Rantasalmi?, k. 10.4.1709 Rantasalmi,Rantasalo, ikä 3 v.
Anna Maria Danielsdotter Medelplan , s. 1707. Tauluun 6
Kirstin Danielsdotter Medelplan s. 29.12.1713 Pälkäne, kummit: Ei mainita.
3. puoliso: Chirstina Grelsdotter s. 1662, k. 2.3.1744 Pälkäne,Tauriala, ikä 82 v.
| Alku |

Taulu 3
3. Jonas Danielsson Medelplan, (Taulusta 2, isä Daniel Medelplan)Torppari, sotilas, s. 1704 Käkisalmen lääni, k. 1777 Vesilahti,Hinsala, ikä 73 v. Muutti Vesilahdesta Lempäälän Tolvilaan 1754 (Torp. Jonas Danielis Medelplan des h. Anna Mattsd:r, d:r Brita ). Muutti loppuvuodesta 1761 takaisin Vesilahteen (Gl.sold. och torp. Jonas Danielsson Medelplan des h. Anna Mattsd:r). Vesilahden historia, Kirsti Arjajärvi (sivu 275): Joonas Danielinpoika Medelplan, joka oli Riitiälän Pietilän, Maltaan, Jutilan ja Pörölän Silvon yhteinen ruotusotilas, oli kuuluisan pälkäneläisen puuaapisenveistäjän Daniel Medelplanin poika.

Vuoden 1728 pääkatselmuksen mukaan 26 vuotias, palvellut 4 vuotta, syntynyt Käkisalmen läänissä, ei omaa käsityötaitoja ja on naimisissa. Ruotua ylläpitävät talonpojat Riitiälä Anders Pietilä, Riitiälä Michel Mallas, Pöröilä Jacob Silfwo, Riitiälä Marcus Jutila.

Mypös vuoden 1733 ja 1737 pääkatselmuksen mukaan född i Kiexholm lähn.

Vesilahden käräjät 1739: sotilas Medelplanin hevoskauppa....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27190184 myös toinen juttu http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27189720, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27228511

Vuoden 1743 katselmuksessa 42 vuotias ja palvellut 19 vuotta, varusteet vanha (gammal hatt och råck).

Saa eron palveluksesta vanhuuden ja sairauden vuoksi 28.2.1751.

Riitiälä Mutonen Uskollisuudenvaloja keisarinnalle v. 1742, Jöran bonde, sold. Jonas Medelplan.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.12.1756: torpare Jonas Danielsson och Johan Michelsson ifrån Tolwila mot bonde Jöran Larsson ifrån Alkula...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 11.12.1758 §157: smeden Henric Henricsson och förafskedad soldaten samt torparen Jonas Danielsson ifrån Tålwila rusthåll androg, på föregången stämning, bonden Johan Bengtsson ifrån Ritiälä by. Pukinnahan varkausjuttu. Mainitaan drängen på Tolwila Johan Sigfridsson, drängen Eric Johansson, Jonas Danielssons son Bertil Jonasson, kärandes systerman rusthållare Eric Carlsson, Jonas Danielssons hustru Anna Mattsdotter, Jonas Danielssons svärdotter Anna Michelsdotter, des man Bertil Jonasson, bonde Johan Johansson ifrån Häihenmatka, Bertil för käranden och och des svärfader bonden Jöran Mattsson som är Bertils moderbroder.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.12.1759 §45: bonde Johan Bengtsson ifrån Rytiälä mot gamla soldaten Jonas Danielsson ifrån Tålvila.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.12.1759 §137: afskedad soldaten numera torpare Jonas Danielsson Medelplan ifrån Tolwila...har olagligt tagit ifrån bonden Johan Bengtsson..

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 2.10.1760 §76: förafskedad soldaten numera torparen Jonas Danielsson Medelplan ifrån Tolvila androg å föregången stemning emot bonden Johan Bengtsson ifrån Ritiälä at så wide käranden å sisthållit winterting blifwet uppå svarandens angifwande för en inbrotts tiufnad dömd till döden och sedermera fängslig för send till Åbo slotts häktat - hwarest han i flera weckor och till des högslagliga kongl. hofsrätten sig sluteligen i målet utlåtit är worden fängslig förwarad ty och som högbemälte kongsl. hofrätt honom ifrån angifwelsen skall befriat och han likwäl den förinnan blifwit bragd på ansvanlig kostnad och swårt linande...kyrkoherden wällärd.. och höglärde herr Magister Eric Edner...huruwide Jonas Medelplan som enligt war höfbemälte kongl. rätts fälte Utslag icke blifwit alldeles ifrån ofwanberörde tiuf sak befriad, utan skall saken såsom herr kyrkoherden will minnas, wara på framtiden utstäld, många tilstånd att obehindrad få nytja sina salighets medel...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät v. 1763 §98: ..vitnare gamla soldate enkan (po hustru) Anna Mattsdotter ifrån Heikkilä hemman i Kärkölä by..som intygade att tå hon för tiugo år sedan i fem års tid med Hinkka rusthållarens tillstånd bärgat Lautanniitty äng...vid åhrs 1755 hösteting...vitnade afskedad soldaten Jonas Medelplan , som af Anna Mattsdotter utrådt är det Hinkka rusthålls Lautanittu äng blifwit ...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1770 §34: På des faders rusthållare Matts Henricsson Luotos vägnar anmälte rusthållare sone Eric Mattsson sig hafwa förlikt med bonde Johan Johansson Friiari och förafskedad soldaten Jonas Medelplan ifrån Hintsala...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §93: Emot Jonas Medelplan anfördes af käranderna til jäf, det han några åhr sedan för tiufnad blifwit angifwen och til Åbo slott send.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 13.2.1772 §67: skomakare Johan Sillström ifrån Kuockala vaatii 10 daler af soldaten Jonas Medelplan ifrån Hintsala,..bytt häst blifwit skyldig. Att vittna soldaten Simon Lindqvist från Kärkölä.

1. puoliso: Vihitty 1723 Vesilahti,Riitiälä Anna Mattsdotter Mutonens. 1694 Vesilahti,Riitiälä, k. ennen 1766 Vesilahti,Kärkölä, ikä 72 v. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Anna Mattsdotter ifrån Ritiälä föredrag hurudeles hon år 1713 sig inlåtit uti äktenskap med soldaten Johan Michelsson af Biörneborgs län infanterie regemente uti Vesilax compag. och Ritiälä by, hvilken den tiden beviste sig vara hinderlös til des fullbornande med hr probstens ifrån Tyrfvis höglärde Johannes Wugelii til kyrkoherden vid Vesilax församling ehrförge Carl Wallenius där om aflåtna swar af den 29. arp. 1713, som här vid opvistes, man bemälte Johan Michelsson sedermera hållit sig åndan först ifrån regementet , och sedan ryssarna denna landorten åhr 1713 om hösten sig inkrächtade, aldeles rymt här ifrån, för des begångna misgiärdingar, andest hösta tyfnad och allist, samt sedermera inter låtit höra af sig, och som hon numera är sin medträda uti annat gifte med såldaten Jonas Danielsson ifrån Ritiälä, så är Anna Mattsdotters anmodan, det henne att bevis meddelas måtte, beträssande des förra mans afwikande där wid nämnden och närvarande ting allmoga intyga viste, att bemälte Johan Michelsson således som angifvit är år 1714 om vintern för des begångna misgiärningar här ifrån rymt, men hwarifrån han varit hemma eller till hwar landz ort Johan flychtat, är både dem och Anna obekant, widare är ifrån ofvan bemälte hr probstens skifwelse är til finna honom hafva warit ifrån Narwen, Henric Bertilsson ifrån Huorola wiste och berätte att han för 7 år sedan uti Tawastehuus blifvit denna Johan warse, son då warit Dragoun under Ryssarna och anmodat Henric där om intet något oppenbara, men nu Henric är beträdd med tyfweri så kunde i anfrende där til, han i denna saak intet Admitteras tl endz, utan blifwer hwar härframmanföra är intygat, den sökande efter anmodan til bevis meddelt.
Vanhemmat: Matts Clemetsson Mutonen e. Roseli, Talollinen Riitiälän Mutosella 1694-98, s. Vesilahti,Lohnattila. SAY Mutonen v. 1694 Matts Clemetsson, Kirstin hru, Olof bror, Matts bror.
RK 1688-1694: Per Jöransson ähr i Vesikansa vid Lahdespohja (yliv), Matts Clemetsson (yliv), Mårten ? (yliv), ??, Margareta hru (yliv), Lisa ? (yliv), Beata, Olof Clemetsson (yliv), Agneta H.q. (yliv), Sophia dotter död, Matts Michelsson, Maria Mårtensdotter, Kirstin piga (yliv), Mårten Andersson, Beata hru, Matts Clemetsson måg, Kirstin hustru. Christina Mårtensdotter Mutonen, s. Vesilahti,Riitiälä. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: Maria Ericsdotter ifrån Mustis, hennes moder Margareta Olofsdotter lånt til änkan Christina Mårtensdotter ifrån Ritiälä, Christins son Jöran Mattsson i Ritiälä.

Lapset:
Brita Jonasdotter Medelplan , s. 1724 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 4
Bertil Jonasson Keskinen e. (Medelplan) , s. 1731 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 5
2. puoliso: Vihitty 28.10.1766 Vesilahti,Hinsala Valborg Ericsdotters. 1703 Vesilahti,Hinsala, k. 1777 Vesilahti,Hinsala, ikä 74 v. Vihkiminen Vesilahdella: 28.10.1766 Kärkölä Enk:, gl. Sold: Jonas Danielss: Medelplan E:a Walb. Erics:dr Hinssala.

Henkikirjassa ensin leskenä ja sitten Jonas Medelplanin puolisona Hinsalan Hopulla http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=601928.
| Alku |

Taulu 4
4. Brita Jonasdotter Medelplan, (Taulusta 3, isä Jonas Medelplan)Emäntä, s. 1724 Vesilahti,Riitiälä, k. 1775 Vesilahti,Jokioinen, ikä 51 v. Muuttanut: 1757 Lempäälästä Vesilahdelle (Alkula Päri Pig. Brita Jonà Wesilax Mandere). Vihkimistieto: 11.10.1759 Kärkölä Hussu Bd. Enkl: Henrich Johansson P. Brita Jonas:dr Mandere.

Puoliso: Vihitty 11.10.1759 Vesilahti Henric Johansson Hussu Talollinen Kärkölän Hussulla 1741-, s. 1705, k. 1788 Vesilahti,Jokioinen, ikä 83 v.

| Alku |

Taulu 5
4. Bertil Jonasson Keskinen e. (Medelplan), (Taulusta 3, isä Jonas Medelplan)Torppari, s. 1731 Vesilahti,Riitiälä, k. 16.9.1813 Urjala,Urjalankylä,Ruokomäki, ikä 82 v. Vesilahden ja Lempäälä syyskäräjät v. 1763 §111: inhyses hustrun Walborg Jöransdotter ifrån Tålwila klagade wöfwer at tårparen Bertil Jonasson dersammanstädes sistladne sommar slagit henne...

Mainitaan Vesilahden Suomelassa 1752-1753 Bertil dreng. Tuli alkuvuodesta 1749 Vesilahden Ritiälästä Lempäälän Alkulan Päriin (drg Bartholomàus Jonà). Tuli uudestaan Lempäälän Tolvilaan torppariksi loppuvuodesta 1753 Vesilahdesta (drg Bertil Jonasson med des h. Anna Michelsd:r). Muuttanut alkuvuodesta 1770 Lempäälän Tolvilasta Hämeen läänin uudistilalliseksi (Tolfwila torp. Bertil Jonà Tavastehus läns nyb. des h. Anna Mich. barn Matts, Anna, Mårten, Michel, Christina ja Eric), päätyi kuitenkin Urjalaan Honkolaan kartanon Ehvon torpparialueelle Keskinen nimisen torpan torppariksi, torpan nimessä ehkä viimeinen muistuma Medelplan nimestä. Muutti vanhemman poikansa pojantyttären perheen luokse
10.4.1807 Punkalaitumelle ja poikansa kuoltua takaisin Urjalaan Urjalankylän Ruohomäen torppaan pojantyttären perheen mukana 1811.

Ensimmäinen merkintä Bertilistä löytyy Vesalahden kuulutetuista 9.8.1753: Kunniallinen ja taivaallinen nuori mies Bertil Johansson Suomelasta, ylkä ja kunniallinen ja siveellinen piika Anna Michelsdr samasta kylästä, morsian. (Leima 4 ÖRE Hans Bergman).

Puoliso: Vihitty 9.8.1753 Vesilahti,Suomela Anna Michelsdotter s. 1733 Vesilahti, k. 16.3.1798 Urjala,Honkola,Keskinen, ikä 65 v. Mainitaan Vesilahden Suomelassa 1749-1753 Anna pig.
Perunkirja 20.9.1798 Honkola Keskinen: gamla torpare Bertil Jonasson, afledne hru Anna Michelsdotter, söner Matts, Mårten, Michel och Eric, döttrar Anna och Christin, Anna är numera död.
Vanhemmat: Michel. Onko tämä samaa perhettä? Muuttotieto Vesilahdesta Lempäälän Tolvilaan: 1770 Tolfwila Smed. Carl Michelsson Wesilax des h. Maria Thoma dottr. Maria dottr. Caisa. Vihitty: 28.12.1758 Mandere Tp. Carl Michelss: P: Maria Thomas:dr Mandere. Lempäälän syntyneet:
15.4.1770 16.4.1770 Tolfvila torp. Carolus Michaelis Maria Thoma´ Helena (tv.\KKaksonen)
15.4.1770 16.4.1770 Tolfvila torp. Carolus Michaelis Maria Thoma´ Anna (tv.\KKaksonen)
Perhe poistuu Tolvilasta v. 1772 mutta minne. N.N.

| Alku |

Taulu 6
3. Anna Maria Danielsdotter Medelplan, (Taulusta 2, isä Daniel Medelplan)s. 1707, k. 21.4.1750 Pälkäne,Salmentaka, ikä 43 v. 1.5.1732 mainitaan Pälkäneen Salmentakana räätäli Sigfridin lapsen kummina hru Anna Maria Medelplan.

Puoliso: Vihitty 26.12.1727 Pälkäne,Tauriala Johan Andersson Salm e. RikmanRakuuna nro 40 Salmentaan Taurasella, s. 5.5.1710 Hauho, k. 19.4.1769 Pälkäne,Salmentaka, ikä 58 v ja 11 kk. Pääkatselmus v. 1734: född i Hauho socken, 28 år gammal, tienst 7 år, gift.

Värväys vuoden 1728 katselmuksessa: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=17029&pnum=583 legokarl Johan Andersson 21 åhr gammal född Hauho socken.

Lapset:
Johan Johansson Salm s. noin 1728 Pälkäne,Salmentaka. Muuttanut: i Hauho.
N. Johansson Salm s. noin 1729 Pälkäne,Salmentaka, k. 24.5.1730 Pälkäne,Salmentaka, ikä 1 v.
Maria Johansdotter Salm s. 27.5.1731 Pälkäne,Salmentaka, k. 19.9.1731 Pälkäne,Salmentaka, ikä 0 v ja 3 kk, kummit: dragon Jöran Flinta, Thomas Henricsson, Sigfrid Laures hru, piga Anna Henricsdr.
Anna Johansdotter Salm s. 30.7.1732 Pälkäne,Salmentaka, k. 21.4.1740 Pälkäne,Salmentaka, ikä 7 v ja 8 kk, kummit: Thomas Jacobsson med des hru Beata, och pig N.N.
Matthias Johansson Salm s. 22.1.1734 Pälkäne,Salmentaka, k. 23.4.1751 Pälkäne,Salmentaka, ikä 17 v ja 3 kk.
Walborg Johansdotter Salm s. 5.4.1737 Pälkäne,Salmentaka, k. 28.4.1740 Pälkäne,Salmentaka, ikä 3 v ja 0 kk, kummit: Thomas Simonsson, Matts Johansson, Grels Simonsson, hru Anna Mattsdr alla i Salmentaka by, pig Lisa Jöransdr i Lemmittylä och Hauho socken.
Maria Johansdotter Salm s. 31.1.1740 Pälkäne,Salmentaka, kummit: Thomas Jacobsson med hru Beata Jacobsdotter och piga Maria Jacobsdr. Muuttanut: i Sahalax.
Margeta Johansdotter Salm s. 14.5.1743 Pälkäne,Salmentaka, k. 22.3.1744 Pälkäne,Salmentaka, ikä 0 v ja 10 kk, kummit: Thomas Simonsson, Henric Michelsson, Euphemia Jacobsdr, Lisa Ericsdr, piga Sophia Josephsdr.
Eric Johansson Salm s. 14.5.1743 Pälkäne,Salmentaka, k. 10.2.1744 Pälkäne,Salmentaka, ikä 0 v ja 8 kk.
Sophia Johansdotter Salm , s. 15.5.1745 Pälkäne,Salmentaka. Tauluun 7
Thomas Johansson Nyström , s. 19.12.1748 Pälkäne,Salmentaka. Tauluun 8
| Alku |

Taulu 7
4. Sophia Johansdotter Salm, (Taulusta 6, äiti Anna Medelplan)s. 15.5.1745 Pälkäne,Salmentaka, k. 17.7.1809 Pälkäne,Taustiala, ikä 64 v ja 2 kk, kummit: Thomas Jacobsson, Henric Thomasson, hru Maria och piga Anna Jacobsdr. Muuttanut: tjänar i Mälkilä Seppälä 1759.

Puoliso: Vihitty 18.3.1767 Kangasala,Kaukola Gustaf Söfringsson MellbergSotilas, s. 5.12.1745 Pälkäne,Huntila, k. 1783 Pälkäne,Mälkilä, ikä 38 v. Majurin komppania Mälkilä nro 85. Pääkatselmus 1768 Gustaf Söfringsson Mellberg 20 åhr, tienst 2/3 åhr, gift.
Pääkatselmus 1775 född i Pälkäne socken, antagen 2.1.1768, 28 åhr, tienst 7 1/3 åhr, gift.
Pääkatselmus 1782 sitter i fängelse i Tavastehus, uttrykes från rullan. Muuttanut: til Sahalax.
Vanhemmat: Söfring Söyringsson Huntila, s. 26.5.1702 Pälkäne,Huntila, k. 1.4.1770 Pälkäne,Huntila, ikä 67 v ja 10 kk. Kangasalan käräjät 1732: rusthållare son Söfring Söfringsson ifrån Hundila by...hans bror Jacob Söfringsson tienar i Lemmettylä...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27108570

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 19.10.1752: ...inhysningen Söfring Söfringsson ifrån Hundila...Söfrings hustrus broder som är wistande i Rautio by, skall hafwa en tvist med Haapaniemi boar.. Vihitty 25.3.1736 Sahalahti,Tursola. Margareta Mattsdotter, s. 13.6.1713 Sahalahti,Tursola, k. 1.10.1804 Pälkäne,Huntila, ikä 91 v ja 3 kk.

| Alku |

Taulu 8
4. Thomas Johansson Nyström, (Taulusta 6, äiti Anna Medelplan)Sotilas, paimen Lepaan Karjamäessä, s. 19.12.1748 Pälkäne,Salmentaka, k. 1808 Tyrväntö,Lepaa, ikä 60 v, kummit: Matts Peissu, Henric Mattsson, Jöran Simonsson, hru Anna Andersdr, piga Margareta Jöransdr. Vihittäessä Pälkäneen Epaalassa.

1759-1764 rippikirjassa tienar i Taurais http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12844&pnum=308

1767-1768 Salmentaan Jussilassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12841&pnum=43

1769 alkaen Epaalan Marttilassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12841&pnum=272

1796--1798 Lepaalla merkinnällä i Parola http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5762008

Epaalan sotilassivulta Tyrväntöön http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12844&pnum=308

Tyrvännön Lepaalla 1792 alkaen http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5761160

Porin läänin jalkaväkirykmentti MAJORENS COMPAGNIE Epaalan ruotu nro 90 palvelukseen 22.9.1768 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15919&pnum=62

Katselmus 1773 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=20034&pnum=60

Katselmus 1775 född i Pälkäne socken http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15397&pnum=103

Ero 1789 katselmuksessa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15398&pnum=172

1795 katselmus eropäivä 26.10.1789 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15398&pnum=573. Muuttanut: Epaalasta 28.12.1790 Tyrväntöön.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1768 Pälkäne,Äimälä,Pörhölä Maria Abrahamsdotter Falcks. 8.5.1746 Pälkäne,Äimälä, k. 17.2.1805 Tyrväntö,Lepaa, ikä 58 v ja 9 kk. Vihittäessä Äimälän Pörhölässä http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12841&pnum=185

Salmentaka Taurainen 1768 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12841&pnum=35.
Vanhemmat: Abraham Simonsson Falck, Sotilas Äimälässä, s. 30.11.1712, k. 5.8.1785 Pälkäne,Äimälä, ikä 72 v ja 8 kk. Sophia Ericsdotter, s. 17.5.1713, k. 1777 Pälkäne,Äimälä, ikä 64 v.

2. puoliso: Vihitty 1.1.1806 Hattula,Mervi Anna Caisa Johansdotter s. 26.9.1758 Tyrväntö,Monaala.
Vanhemmat: Johan Emmanuelsson Slotenfelt, Paimen, renki, s. 20.5.1731 Tyrväntö,Retula, k. 20.12.1795 Hattula,Mervi, ikä 64 v ja 7 kk. Vihitty 26.12.1757 Tyrväntö,Monaala. Brita Simonsdotter, s. 29.7.1733, k. 5.10.1795 Hattula,Mervi, ikä 62 v ja 2 kk.
| Alku |

Taulu 9
2. Johan Jonasson Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan)Kirjanpainaja, vaununtekijä, porvari Turussa, s. Turku, k. välillä 1706 - 1711 Turku. Turussa haudattu 14.6.1692 Bookbind: gesell: Johan Medelplanin kaksoset.

Lähteenä myös http://www.genealogia.fi/vsk/9/9_87.htm ja Yrjö Kotivuoren tiedonannot.

Turun kämnerioikeus 28.6.1700: Borgare Cnut Larsson Tackala upviste en förlijkning skrift af den 27 hujus mellan honom med hans svärmoder borgare sahl. Matts Kötis enckia hustru Elisabet Eskelsdotter och hans svåger borgaren sahl. Henric Kötis framledne hustrus Kirstin Cnutsdotters svåger borgaren Johan Medelplan med hennes broder stud. Georgius Litonius, hvar medelst des således kommit öfverens angående det arf som Medelplan och Litonius efter deras swägerska och syster, utaf hustru Elisabet och Tackala pratenderat, att han hustru Elisabet med Tackala dem tilstålt 500 daler samt sahl. Kirstin Cnutsdotters med gift och niförening hwar med Medelplan och Litonius, på hwilka deras styf swär- och stiuffader borgaren Ericus Ruotzimontanus å sin och sin hustrus vägnar arf pratention transporterat, som des skrift af d. 16 Aprilis nästl. m: af sig wisar, sig förklara wara aldeles förnögda, och lemnda hustru Elisabet med Tackala, samt deras arfvingar. Ervärde arf pratention angående, nu och framles fria och otiltaldte, warendes samma förlykning skrift så wähl utaf parterne å både sijdor, som witnen nämligen advocaten Johan Lifman och stud. Georg Creander och borgaren Mårten Pährsson Truusi underskrifven. Förutan det så wähl Tackula som å den andra sijdan Litonius, den nu för Rättaständiga varit och mädan parterne til öfverflöd åtunde, att sådan deras förording med den kunde confirmeras, fördenskull dömdes ofvanwärde förlijkning här med, lijkmäktigt kongl. maj. allamådigaste förording, om lindring i Rättegånger af d. 4 juliij 1695, utdes 23 punet förstadig och fast i alla dehlar at efterlefwas.

KO 20/3 & 28/6 1700 ym. Asiallisten välisestä sekavanpuoleisesta perintösopimuskirjasta, verrattuna pöytäkirjoihin, selviää mm. seuraava: yliopp. (sitt. Liedon kappalaisen) Georg Litoniuksen isäpuoli ja porv. (sekä kirjansitojan) Johan Medelplanin appipuoli porv. Erik Ruotzimontanus (jonka jälkeläisiä arvatenkin ovat eräät myöhemmät Svenskbergit, josta nimestä sittemmin, ainakin Porissa, vielä muodostui nimi Svensberg) sekä tämän vaimo (RO 8/2 1711: Kirstin Yrjänäntytär) olivat luovuttaneet ensinmainituille perintöoikeutensa Litoniuksen sisaren ja Medelplanin kälyn, vastikään kuolleen (hänen »kistläggning» tapahtui 17/3 s.v.) porv. Henrik (Grelsinp.) Kötin vaimovainajan Kirstin Knuutintyttären jälkeen. Nämä kääntyivätkin vaatimuksineen Henrik Kötin perillisten puoleen, joina mainitaan tämän äiti, porv. Matts Kötin leski Elisabet Eskelintytär, (joka sitä ennen oli ollut naim. porv. Grels Kötti-vainajan kanssa) sekä viimeksi mainitun vävy, porv. Knut Laurinp. Teckala, jonka ensimm. vaimo Elisabet Grelsintytär oli ollut Henrik Kötin »samsyster». Edelleen näkyy, että Elisabet Eskelintyttären lapsia myös oli yliopp. Georg CREANDER (siis alk. KÖTTIi, joilla nimillä myös esiintyy Vehmaan kappalaisena v. 1731 kuollut Anders Creander; kts. muist. 11 Horenherg- l. Hornborg-suvun kohdalla S.S.S:n Vuosikirjassa VII, siv. 111), joka näht. oli porv. Matts Kötin poikia. - Kuten varhemmin on osoitettu (Vuosik. VII, siv. 76), otti eräs Knut Laurinp. Teckalan pojista ylioppilaaksi tullessaan nimen TECKALIN l. TECKLENIUS; saman poikia kaiketi olivat porv. Simon ja Jöran Knuutinp. SAFFARE, joitten isäksi RO 26/10 1707 ja KO 20/2 1709 mainitaan porv. Knut Teckala. - Porv. Erik RUOTZIMONTANUKSEN toisena nimenä mainitaan RO 22/6 1697. CAI(J)ALA.

Turun kämnerioikeus 28.9.1687: bookbindare Mr Baltzar Gebhardt mot gesällen Johan Medelplan..des fader Mr Jonas vagnmakares gård..bookbindaren ifrån Wiborg Mr Fratz Bergs attest...Johans broder Daniel Medelplan...fader Mr Jonas vagnmakare att hans son warit hos sal. bookbindare Lietzens änka...
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12177078

Turun kämnerioikeus 21.10.1693: Bårgare Bertil Jöransson, kärde til bårgare Johan Medelplan.

Turun kämnerioikeus 8.5.1694: bokbindare Johan Medelplans hustru Maria Cnutsdotter.

Turun kämnerioikeus 9.9.1694: Borgare Johan Medelplan velkoo saataviaan hustru Maria Christersdotterilta joka tuomitaan maksamaan 42 d. 22 öre c. m.

Turun kämnerioikeus 1708: Inspector Jacob Busch mot bårgare Johan Medelplan, velka-asia. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12197215 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12197221 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12197293 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12197308

KA mf. ES 1977 (nn 30) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 5.-7.6.1711 s.
261 "Emädan framledne Bookbindaren Johan Medelplans efterlefwerska hustru Walborg Henders dotter, här för Rätta frijwilleligen tillstod, det hennes Swåger Henrich Michelson i Hannikoski, till fullo nöije betalt Walborg sampt des afledne Man de 80 D:r K:m:t, som efter en den 5 Octobr: 1707, ingången transaction, Walborg utj Arf, är belåfwat för hennes Möderne efter Sal:
Brita Mårtens dotter, som för någon tijd sedan genom den timmelige döden afleden är, och det Walborg med tijden torde hafwa att wänta efter Fadren Henrich Jöranson, hwilken utj des höga Ålder, för tijden hoos Henrich Michelson niuter föda och underhåld, och för dy, så här emot, som den Spanmåls tunna, Henrich nu för Rätta lofwade Walborg, till understödh utj hennes Enckie stånd, afsade sig ifrån alt widare klander på Arfwet, efter bem:te des Föräldrar, det samma den andra Systren Lijsa Hendersdotter äfwen med handslag giorde ..."

Turussa Kaijalan talossa nro 5 asuu vielä 1750-luvulla Maria Johansdotter Medelplan s. 1733 k. 1757 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=26579&pnum=40

Medelplanin talo 1750 luvulla: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=26579&pnum=89.

1. puoliso: Maria Cnutsdotter Caijala s. Turku, k. 11.2.1705 Turku. Turun raastuvanoikeus 1700: Maria Cnutsdotterin sukulaisuussuhteita. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11655639.
Vanhemmat: Cnut Caijala, k. 1711 Lieto. Kirstin Jöransdotter.

Lapset:
Christina Johansdotter Medelplan s. 17.2.1690 Turku,Drottningsgatan. Slot. bokbindare Joh: Medelplans dotter ifrån drottning gatan.
? Medelplan s. 6.3.1692 Turku, kummit: Anders Malmelin, borg. Reinhold Jöransson, borgare Johan Koppar, wågskrifware Jonas Swensson, skomakare Mr Thomas John?, Mr Lorentz Kiöhl, hattmakarens hru, borgare Henric Sangars hru, Clas Syfwings hru, borgarens Johan Koppars hru. bookbindaren Johan Medelpalns (lapsen nimeä ei mainita).
.
Jöran Johansson Medelplan s. 31.4.1693 Turku,Drottningsgatan, kummit: färgaren Staffan Mynnir, hattmakaren Lorentz Kiöst., garfwaren Casper Stennhackar, Kråkmak: Eric Rådolfs hru, borg Carl Bromans hru, borgare Jöran Hangas hru, jungfru Maria Jöransdr.
2. puoliso: Vihitty 1706 Turku Valborg Henricsdotter Hanhi s. noin 1680 Vampula,Hanhikoski. Vampulan Hanhikosken Hanhella 1699-1700 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8471613.
Vanhemmat: Henric Jöransson Hanhi, Hanhen isäntä 1682-1698, s. 1652 Vampula,Hanhikoski, k. 25.3.1715 Vampula,Hanhikoski, ikä 63 v. Brita Mårtensdotter Kukku, s. Vampula,Tamare, k. 10.9.1693 Vampula,Hanhikoski.
Lapset:
Jacob Johansson Medelplan , s. 1706 Turku. Tauluun 10
| Alku |

Taulu 10
3. Jacob Johansson Medelplan, (Taulusta 9, isä Johan Medelplan)Jahtivouti, s. 1706 Turku, k. 3.11.1776 Huittinen,Korkiakoski, ikä 70 v. Asuu vihittynä äitinsä kotitalossa Hanhikosken Hanhella jo 1735 alkavassa rippikirjassa. Jahtivouti, joka asui Korkiakosken Hurrilla mutta kuollessaan asui Braadilla. Oli kuollessaan itsellinen ja kuolinsyy oli röd. feb. eli punatauti. Marian ja Eliaksen syntymätiedossa isänä Jacob Medelplan. Vuosien 1720-1725 Hanhella rippikirjassa drg pojke ja drg Jacob Johansson ehtoollisella 1725.

Hanhikoski Hanhi 1735- http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=6210&pnum=7

Korkeakoskella 1763-1768. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22418972 ja 1769-1774. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22418974 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22418978.

Puoliso: Vihitty noin 1735 Margareta Abrahamsdotter s. 1705, k. 26.2.1778 Huittinen,Korkiakoski, ikä 73 v.

Lapset:
Jacob Jacobsson Hidbäck e. Medelplan , s. 14.2.1740 Huittinen,Korkiakoski,Braadi. Tauluun 11
Carl Jacobsson Medelplan , s. 12.2.1743 Huittinen,Korkiakoski. Tauluun 12
Abraham Jacobsson Medelplan s. 17.9.1745 Huittinen,Korkiakoski, kummit: Matts Laski. Thomas Mattsson ifrån Äyhö, Lisa Johansdr ifrån Knehti. 1763-1768 Äyhön renki.
Maria Jacobsdotter Medelplan s. 23.2.1750 Huittinen,Potila, kummit: Michel Michelsson, Johan Mattsson ifrån Äyhö, Thomas Mattsson ifrån Äyhö, Maria Johansdotter ifrån Korkiakoski Pradi, Carin Michelsdr ifrån Pradi, Anna Jacobsdr ifrån Hurri, Maria Mattsdr ifrån Äyhö. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22418974 Vuonna 1770 piikana Braadilla ja Äyhöllä http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22418982 myös Hurrilla http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22418988.
Elias Jacobsson Medelplan s. 11.2.1753 Huittinen,Korkiakoski, kummit: Adjucten Michael Rajalin, Gl. sold Hans Strand, Maria Ericsdr ifrån Äyhö, Anna Mattsdr ifrån Korkiakoski. Muuttanut: Pois kotoaan Korkiakoskelta 1771.
| Alku |

Taulu 11
4. Jacob Jacobsson Hidbäck e. Medelplan, (Taulusta 10, isä Jacob Medelplan)Kruununkalastaja, Sammun Takkulan rakuuna 1763-1767, Vuolteen rakuuna Kokemäellä, s. 14.2.1740 Huittinen,Korkiakoski,Braadi, kummit: Thomas Jöransson klockare, Matts Pradi, Brita Jöransdr Pradi gammal värdinna, Maria Henricsdr Rytilä (Jaakon äidin sisko Rytin emäntä). Sammun Takkulassa 1763-1767 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22419736

Vuolteen (Nils Idman) rakuuna nro 74 Henkirakuunarykmentin Everstiluutnantin komppaniassa Kokemäellä Jacob Hidbäck, född i Hwittis socken. Vuonna 1773 34 1/2 vuotias ja palvellut 11 vuotta. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19198&pnum=62
Vuonna 1775 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19199&pnum=125
Vuonna 1779 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19200&pnum=129
Vuonna 1785 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19201&pnum=110 saanut eron vuonna 1779.

Rippikirja Vuoltee 1772-1777 https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19942&pnum=155
Rippikirja 1778-1782 https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19942&pnum=155
Rippikirja 1783-1787 https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=6563&pnum=422

Poika ja sisaret 1791 alkaen https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19944&pnum=211

.

Puoliso: Vihitty 8.6.1760 Huittinen,Lauttakylä,Penttilä Maria Jacobsdotter s. 22.12.1739 Huittinen,Huittistenkylä,Heinerikkilä.
Vanhemmat: Jacob Henricsson, Heinerikkilän lampuoti 1739-1740. Vihitty 22.12.1738 Huttinen,Huittistenkylä,Torkki. Maria Johansdotter, s. 5.3.1714, k. 11.1.1784 Kokemäki,Orjapasi, ikä 69 v ja 10 kk. Huittistenkylän Torkilla 1740 ja myös 1749 alkaen.

Syntymätieto. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7455880.

| Alku |

Taulu 12
4. Carl Jacobsson Medelplan, (Taulusta 10, isä Jacob Medelplan)Renki, torppari Korkiakoski Leski, s. 12.2.1743 Huittinen,Korkiakoski, k. 9.6.1797 Huittinen,Korkiakoski, ikä 54 v ja 3 kk, kummit: Matts Äyhöi, Jacob Hurri, Carin Ericsdr ifrån Leski?. Kärväseläm Markkulassa 1772.

1. puoliso: Vihitty 29.9.1772 Huittinen,Korkiakoski,Braadi Maria Mårtensdotter Nändberg s. 22.6.1746 Tyrvää,Näntölä, k. 1777 Huittinen,Korkiakoski, ikä 31 v.
Vanhemmat: Mårten Adamsson Nändberg, s. 1715. Vihitty 26.12.1744 Tyrvää,Finska. Brita Ericsdotter, s. 1725, k. 15.6.1776 Tyrvää,Näntölä, ikä 51 v.

2. puoliso: Vihitty 7.11.1778 Huittinen,Raijala,Perttula Anna Johansdotter s. 4.1.1744.
| Alku |

Taulu 13
2. Jacob Jonasson Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan)Lääninkivalteri, konstaapeli, s. Turku. SAY Sauvo Lautkangar rusthåll Nro 49 Halikko härad: 1699-1703 Gewald. Jacob Medelplans folk, 1704-1713 Gewaldierus Jacob Medelplans Rusth.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=915511

Turun kämneriiukeus 14.10.1692: Constapel Jacob Medelplan ostanut seitsemän vuotta sitten mökin ja kammarin Nousiaisten Nummen Järäisen talollinen Anders Eskilssonilta 67 daler kopparmynt. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12175967

Turun kämneriiukeus 1694: Gewaldiger Jacob Medelplan mot Thore Wennegreen, maksurästi. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12177485

Turun kämnerioikeus 14.10.1692: Constapel Jacob Medelplan ostanut ostanut 7 vuotta sitten mökin ja kammarin Nousiaisten Nummen ja Järöisten Anders Eskilssonilta 67 kuparitaalerilla.

Turun kämnerioikeus 29.7.1697 landsqewaldiern Jacob Medelplan edustaa höfvälbörde hr baron och landshöfningen Lorentz Creutzia.

Turun kämnerioikeus 1702: Landsgewaldiger Jacob Medelplan til linwäfwaremästare Jöran Clemettsson om tompten i Slotsbacken . http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12191796 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12191804 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12191811 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12191818 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12191882

KA mf. ES 1976 (nn 27) Kangasalan käräjät 2.-3.3.1708 s. 187 "Landz Gevaldiern Jacob Medelplan"

D691 KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 11.12.1711 s. 189 oikean sivun alaosassa
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11205537

Gevaldiern Jacob Medelplan Uudenkaupungin raastuvanoikeus 2.12.1711: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11389350

Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden Johanna Aminoff-Winberg
4928 Jacob Medelplan, Landz Gewaldiger b: 3. l: ja.
5029 Jacob Medelplan, Landsgevaldiger fr: Åbo län.
5035 Jacob Medelplan, Gevaldiger fr: Åbo län. i: Stockholm.
5064 Jacob Medelplan, Landz Gevaldiger fr: Åbo o. Björnebo.

Dahlströmin kortiston maininnat Medelplan nimestä:
R.P. Jacob Medelplan 1680 1690 1700 1710 1720
R.P. 18.2.1692 s. 47 ja 48 Jacob Medelplan anhäller om att blifwa archlimästare wid slottet. Caution.
Mant 1699 landsgewaldieren Jacob Medelplan, hru Anna, drg Jacob, pig Anna. Vagnmakare Jonas Swensson, hru Maria, dr Carin, Lars måg.
Mant 1701 sid 2874 slåtts folk landsgewaldieren Jacob Medelplan, hustru Anna, 1 drg, 1 pig.
Mant 1705 landsgewald. Jacob Medelplan, Anna hustru, Måns stiufson, Matts drgpjke, Kirstin pig.
Mant 1712 s. 6717 slåts backen landsgewaldieren Jacob Medelplan, Anna hustru, Måns son.
Taxering 1712 landsgewaldiger Jacob Medelplan, slotts b. 1, även tomt nro 2
Taxering 1712 slotts b. 6, gewaldigern tilhörig.
Taxering 1712 slottsbacken 2, landsgewaldiger, se tomt nro 1.
Taxering 1712 landsgewaldiger Jacob Medelplan, gård se slottsbacken 1, 2 ja 6.
Medelplan avl gewaldiger, tomtägare, köpebrev 1721-1727 fol 222. Balzar Schultz säljer 28.10.1724 til humlegårdsdrängen Hinrich Mattsson en ödes fri tomt under Sotalais åkern närt intil gewaldierens framledne Medelplans änkas tomt belägen, vilken tomt beholtz fått i betallning av framl. handl. Torsten Merthens änka Anna Woltersdotter.
Skv 30-31 (1722) Borgaren Jacob Medelplan.
R.P. 1723 pag 888. Medelplan Jacob framl. gewaldiger, änkan anhålles om uppstakning å ett åkerstycke wid Sotalais ägor.
Medelplan gård wid slottsgatan säljes, se Hagner Johan (1740)
Medelplan Jacob borgare, gårdsägare nämnd som granne. Uppbodsbok 1722 - 1728 pag 71. Räntmäst. Gustaf Hagelin uppb. 9.7.1722 1. g. en gård wid slotts eller drottningsgatan belägen mellan avl. skräddaremästare Jonas Bergmans och borgaren Jacob Medelplans gårdar.
Borgaren Jacob Medelplan granne til Michael Mellenberg och landräntemäst. G. Hagelin wid slottsgatan, enligt Hagelins köpebrev 6.7.1722.
Medelplan Jacob borgare, gårdsägare. Köpebrev 1721 - 27 fol 287 omnämdes i köpebrevet 6.6.1722 wid Hagelins gårdköp, som granne.

Turun raastuvanoikeus 1726 sivu 1647: slåtswachtmästare Olof Edner...inventering efter salig lands gewaldieren Medelplan och des hustru. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11758117

Turun raastuvanoikeus 1726 sivu 1714: Lands gewaldieren Petter Ahlström inlade förklaring på des svågers slåtswachtmästaren Olof Edners honom commuderade skrift, angående inventering efter deras sahl. swärfader Medelplan och des hustru hwilken förklaring med besagde wachtmästaren til genom läsande commudenades. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11758157

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31013641 Raastuvanoikeus 9.8.1762 sivu 1150 §6. Selvitys Jacob Medelplanin vaimon edellisistä puolisoista.

Jacob Medelplan kuittaa palkkojaan vuonna 1696. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10500961 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10500962 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10500963 (vaimo) http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10500964

Tuokko Kokemäki 1698 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=29464956

.

1. puoliso: Maria

2. puoliso: Anna Persdotter  3. aviossaan, Anna Persdotter kuittaa miehensä puolesta tämän palkan vuonna 1696. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10500963. 1. puoliso kivalteri N.N. Starckou, lapset Magnus eli Måns Starckou joka mainitaan kerran
 sukunimellä Medelplan sekä Eric Starckou. 2. puoliso kivalteri Eric Månsson josta aviosta Medelplan sukunimeä käyttänyt tytär Elsa, puoliso linnanvahtimestari Olof Olofsson Edner.
Lapset:
Maria Elisabet Jacobsdotter Medelplan , s. Turku. Tauluun 14
| Alku |

Taulu 14
3. Maria Elisabet Jacobsdotter Medelplan, (Taulusta 13, isä Jacob Medelplan) s. Turku.

Puoliso: Petter AhlströmLands gewaldiger. Raastuvanoikeus 22.6.1747 pag 746 §2: Jacob Ahlström 19 åhr ansökan om att Harald Alftan blewe förmyndare för honom och hans bror Petter Ahlström om 11 åhr. Far: inspector på Själö Petter Ahlström. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30899392 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11871255

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30899618

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30899575

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30899586

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30899604

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30899607

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30899624 Petter Ahlströms enka Maria Elisabet Medelplan.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30899656

Turun raastuvanoikeus 1735: Gewaldiger Petter Ahlströms hustru är framlede fänrichen Gustaf Lodins hustrus Anna Söfrings syskonebarn. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11834730

Turun raastuvanoikeus.

Lapset:
Jacob Pettersson Ahlström s. noin 1728 Turku.
Petter Pettersson Ahlström Espoon nimismies 1761, s. 1.4.1736 Turku, k. 23.6.1782 Espoo,Södrik, ikä 46 v ja 2 kk.
| Alku |

Taulu 15
2. Anna Jonasdotter Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan) s. Turku. Turun raastuvanoikeus 23.3.1723: Tullskrifware Erich Söfrings enka hustru Anna Medelplan. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11758309

Turun raastuvanoikeus 8.3.1735: tullskrifware Eric Söfrings enka Anna Medelplan anhåller att få hafwa sin afledne syster Carin, som warit hospitals fattig samt att hon the 11 daler 16 öre contant bekommo kan, som efter henne qvarnblifwit. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11834638.

Puoliso: Eric Söfring Tullikirjuri, k. ennen 23.3.1723 Turku. Henkikirja 1689: Slottsfolket Eric Syring tullskrifware
Henkikirja 1701: Erich Söfringh, Anna hustru, dotter Lisa, dotter Maria-
Henkikirja 1705: tullskrifware Erich Söfring, Anna hustru, Lisa dotter. Slottsbacken före Zander och Hacks.

Lapset:
Lisa Ericsdotter Söfring s. Turku.
Maria Ericsdotter Söfring s. Turku.
Anna Ericsdotter Söfring , s. Turku. Tauluun 16
| Alku |

Taulu 16
3. Anna Ericsdotter Söfring, (Taulusta 15, äiti Anna Medelplan) s. Turku.

Puoliso: Gustaf Lodin Vänrikki, k. ennen 1735.

| Alku |

Taulu 17
2. Maria Jonasdotter Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan) s. Turku, k. jälkeen 1758 Turku. Elossa 1758 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9GN-BWPC.

Puoliso: Michel Gieltsson (Jönsson) Slottsmed.

| Alku |

Taulu 18
2. Carin Jonasdotter Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan) s. Turku, k. ennen 8.3.1735 Turku.

Puoliso: Lars Vävy.

| Alku | Paluu |